dzienniczek

Regulamin

ZADANIA ŚWIETLICY

 • Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej im wszechstronny rozwój osobowości. Opieka wychowawcza zapewniona będzie:
 • uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum,
 • uczniom oczekującym na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych,
 • uczniom po zakończonych zajęciach,
 • oraz innym, chcącym uczestniczyć w zajęciach za zgodą wychowawcy świetlicy.
 • Pomoc w odrabianiu lekcji. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie w nich  dobrych nawyków zabawy, rozrywki oraz sportu na świeżym powietrzu. 
 • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 • Odkrywanie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 • Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego. 
 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu na świetlicy.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na czas pracy rodziców oraz z powodu innych okoliczności.
 • Przyjmowanie do Świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do Świetlicy szkolnej.
 • Świetlica czynna jest od godziny 7:00 do 16:00.
 • Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny.
 • Zajęcia mogą odbywać się w innym pomieszczeniu - na boisku szkolnym, placu zabaw lub bibliotece, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe. 
 • Uczniowie przebywający w Świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy oraz Kontraktu świetlicowego.
 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 • Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
 • Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się. 
 • Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami bezpieczeństwa.
 • Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy szkolnej.
 • W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
 • Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.
 • Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione  osoby w kracie zgłoszeniowej.
 • Uczeń nie może być odbierany przez niepełnoletnie rodzeństwo.
 • W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone dzień wcześniej do świetlicy. 
 • W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 •  Opiekun świetlicy ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.
 • W świetlicy przez cały rok szkolny,  obowiązuje zmiana obuwia.
 •  Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić opiekuna świetlicy szkolnej o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacji, które mogą mieć wpływa na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
 • W momencie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie  prawni zapoznają się i akceptują regulamin świetlicy. 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:

 • respektowania swoich praw i obowiązków,
 • uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 • rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań oraz uzdolnień,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • swobody w wyrażaniu swoich myśli oraz przekonań,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego oraz psychicznego),
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną oraz psychiczną,
 • korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

Uczeń ma obowiązek:

 • przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy,
 • zostawić tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
 • stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły,
 • informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
 • meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych,
 • ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,
 • zachowywać się kulturalnie w świetlicy oraz stołówce szkolnej.
Wrzesien 2020

Pn Wt Sr Cz Pt So N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Free business joomla templates