dzienniczek

Regulamin

 1. Świetlica czynna jest od godziny 7:45 do 16:00.
 2. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
 3. Uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela o każdym, także jednorazowym i krótkotrwałym oddaleniu się.
 4. Dzieci przebywające w Świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami bezpieczeństwa.
 5. Dzieci mają obowiązek dbać i szanować wyposażenie Świetlicy szkolnej.
 6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
 7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione w karcie zgłoszeniowej osoby.
 8. Uczeń nie może być odbierany przez niepełnoletnie rodzeństwo.
 9. W wyjątkowych wypadkach, kiedy dziecko miałoby być odebrane przez osobę nieupoważnioną w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe, pisemnne  oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone dzień wcześniej do świetlicy.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić opiekuna świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie,orzeczenia poradni itp).

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:

 • respektowania swoich praw i obowiązków,
 • uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 • rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań oraz uzdolnień,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • swobody w wyrażaniu swoich myśli oraz przekonań,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego oraz psychicznego),
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną oraz psychiczną,
 • korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

Uczeń ma obowiązek:

 • przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy,
 • zostawić tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
 • stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły,
 • informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
 • meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych,
 • ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,
 • zachowywać się kulturalnie w świetlicy oraz stołówce szkolnej.
Sierpien 2018

Pn Wt Sr Cz Pt So N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Free business joomla templates