dzienniczek
SzkołaPrzedszkoleRekrutacja

Rekrutacja do przedszkola

przedszkole1

Dyrekcja

Samorządowego Zespołu Szkół

nr 1 im. A. Mickiewicza

w Chełmku

ogłasza zapisy dzieci do przedszkola

na rok szkolny 2017/2018

 

 
 
Od dnia 08.03.2017 r. w sekretariacie szkoły przy ul. B. Chrobrego 9 wydawane będą WNIOSKI O PRZYJĘCIE dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chełmku. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej.
Termin składania wniosków wraz z załącznikami
od 08.03.2017 r. - 24.03.2017 r.
od godz. 8.00 do godz. 15.00
Informację można uzyskać pod numerem tel. 33 846-11-04
 
 Pliki do pobrania
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

Oświadczenie i wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie - Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

Oświadczenie - Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola - dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej

 

ZASADY NABORU: 

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału           w rekrutacji – rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ na kolejny rok przedszkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklarację należy złożyć w przedszkolu w terminie do 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli do dnia 28 lutego 2017 r. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2017 roku.

2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejscaw przedszkolu.

3. Naborem na nowy rok przedszkolny objęte są:

                    -            dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2011, 2012, 2013, 2014);

                    -            dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

4. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli.                  We wniosku, o przyjęcie do przedszkola, określa się kolejność wybranych przedszkoli, w porządku  od najbardziej do najmniej preferowanych.

6. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

KRYTERIA NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA

7. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Chełmek.

I etap rekrutacji

8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 7, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane  są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1)   wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

 2)   niepełnosprawność kandydata;

 3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

 7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Kryteria te mają jednakową wartość.

                            

II etap rekrutacji

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone w Uchwale nr XXIV/246/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 02 lutego 2017 r.

10. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 L.p. Kryterium Liczba pkt. Dokumenty niezbędne do poświadczenia kryteriów
1) Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecko 6 letnie) zamieszkujący w obwodzie szkoły podstawowej danego zespołu 60 pkt.  
2) Kandydat do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej danego zespołu 30 pkt.  
3) Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 25 pkt.

1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

4) Rodzeństwo kandydata, jest już wychowankiem przedszkola lub uczęszcza do szkoły w danym zespole 20 pkt. Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola
5) Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty. Dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej 3 pkt. Oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego o przyjęciu kandydata do przedszkola, decyduje data urodzenia dziecka tj. przyjmowane jest najstarsze dziecko.

11.Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Chełmek mogą być przyjęci do publicznego   przedszkola na terenie naszej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie       z pkt. 7 - 10, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

12.W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Chełmek przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Wytyczne pkt. 7-10 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, dołączone do wniosku

 13.  W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów.

Kryteria i etapu:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli nastepującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie      o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.     o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu       z dokumentu.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Kryteria iI etapu:

W celu potwierdzenia spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w drugim etapie postępowania, należy złożyć odpowiednie dokumenty. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

a) Oboje rodzice kandydata pracują – Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

b) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola – oświadczenie. 

c) Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola. Dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej – oświadczenie.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola 

W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018                   do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek ustalono następujące terminy (Zarządzenie nr 0050.458.2017 Burmistrza Chełmka z dnia 15 lutego 2017 r.):

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 08.03.2017 r. do 24.03.2017 r. do godz. 15.00 od  15.05.2017 r. do  19.05.2017 r. do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.. poz. 59) (14 dni) od 27.03.2017 r. do 28.03.2017 r. od 22.05.2017 r. do  23.05.2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 12.04.2017 r. do godz. 15.00 do 07.06.2017 r. do godz. 15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia    w postaci pisemnego oświadczenia od 13.04.2017 r. do 20.04.2017 r. do godz. 15.00 od  08.05.2017 r. do  09.06.2017 r. do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 24.04.2017r. do godz. 15.00 do 13.06.2017 r. do godz. 15.00

tryb odwoławczy

14. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

15. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

16. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

17. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej          w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Luty 2018

Pn Wt Sr Cz Pt So N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Free business joomla templates