dzienniczek
SzkołaRODO

Ochrona Danych Osobowych

Inspektorem Danych Osobowych
w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku
Pan Sławomir Bilińskinr tel. 668 620 696

Szanowni Państwo!

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy o obowiązujących zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku, 32-660 Chełmek, ul. Bolesława Chrobrego 9.

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668620696 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku przy ul. Bolesława Chrobrego 9 przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z póź. zm.) oraz innych ustaw szczególnych. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zrealizowanych przez Administratora oraz instytucje nadrzędne wobec Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku przy ul. Bolesława Chrobrego 9

Odbiorcy danych osobowych

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku przy ul. Bolesława Chrobrego 9 przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, niezbędnym zakresie, adekwatnym do osiągnięcia celu,
o którym mowa powyżej. W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia Państwa danych osobowych są przepisy prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. wymiarowi sprawiedliwości, administracji skarbowej itp.) . W przypadku powierzenia Państwa danych osobowych Administrator korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą Podmiot przetwarzający i Administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Administratora i Podmiotu przetwarzającego. Przykładem Podmiotów przetwarzających są podmioty sektora teleinformatycznego, telekomunikacyjnego, bankowego oraz inne, które świadcząc usługi na rzecz Administratora mają dostęp do Państwa danych osobowych.

Przechowywanie danych osobowych

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku przy ul. Bolesława Chrobrego 9 przechowuje Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r., poz. 217) oraz ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

Informacje o Twoich uprawnieniach

 1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
  z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
  2. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
   z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia.

W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

 1. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy, oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego
  z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora. Możesz również skorzystać z tego prawa pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.." style="color: #000066;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Inne informacje

W zależności od obszaru, w którym Państwa dane osobowe przetwarza Samorządowy Zespół Szkół nr 1
im. A. Mickiewicza w Chełmku przy ul. Bolesława Chrobrego 9
podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym. W niektórych sytuacjach ich podanie jest warunkiem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. O szczegółowych podstawach przetwarzania Państwa danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania, konsekwencjach ich niepodania, Administrator informować będzie każdorazowo podczas pozyskiwania Państwa danych osobowych, poprzez odrębne klauzule informacyjne.

indeks

Szczegółowa informacja dotyczącą przetwarzania[1] danych osobowych[2] przedszkolaków oraz rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaków

 1. I.Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów jest Samorządowy Zespół Szkół nr 1im. A. Mickiewicza w Chełmku.

Dane kontaktowe Administratora:

Adres: 32-660 Chełmek, ul. Bolesława Chrobrego 9
Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 1. II.Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sławomira Bilińskiego.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy (668620696)

 1. III.Cele, kategorie, podstawy prawne oraz termin zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
  1. Administrator przetwarza dane osobowe przedszkolaka oraz rodziców (prawnych
   opiekunów) przedszkolaka przede wszystkim w celach wynikających uczestnictwa dziecka
   w zajęciach przedszkolnych oraz realizacji obowiązku rocznego przygotowania
   przedszkolnego. Dane osobowe przedszkolaka są niezbędne do wystawienia świadectw,
   oceny jego wiedzy oraz umiejętności (cele wychowawczo – dydaktyczne), prowadzenia
   wymaganej przepisami prawa dokumentacji. Dane rodziców (prawnych opiekunów) są
   niezbędne do kontaktu z nimi.

Podanie danych o których mowa w przedmiotowym akapicie jest wymogiem ustawowym
i jesteś zobowiązany jako rodzic (opiekun prawny) do ich podania.

W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie i w celu określonym w ustawach (Rozporządzeniu[3]) nie jest on zobowiązany do uzyskania zgody rodziców
(opiekunów prawnych) przedszkolaka, których to przedmiotowe dane dotyczą.

 1. Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (realizacją zadań i obowiązków wynikających
  z przepisów prawa oświatowego i systemu oświaty, kontakt z rodzicami – opiekunami
  prawnymi).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe przedszkolaka oraz rodziców (opiekunów
  prawnych) przedszkolaka również w celach związanych żywieniem przedszkolaka.

Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z odpowiednią organizacją procesu żywienia. Jednakże w związku z tym celem przetwarzane są również dane dotyczące zdrowia, w szczególności związane z dietą, uczuleniami przedszkolaka na określone produkty żywieniowe, przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) to jest na podstawie zgody rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaka.

 1. IV.W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe przedszkolaka lub rodziców
  (opiekunów prawnych) przedszkolaka w innym celu niż określony w ustawie (Rozporządzeniu), wówczas zobowiązany jest do uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych). Przykładowo, obowiązujące przepisy prawa nie dają Administratorowi prawa do wykorzystywania danych przedszkolaka oraz jego wizerunku w celu prezentowania działań przedszkola, szczególnych
  osiągnięć przedszkolaka, a także jego działań na rzecz środowiska lokalnego lub przedszkola.

Szczegółowe informacje dotyczącego udzielonych przez Ciebie zgód na przetwarzanie danych osobowych możesz uzyskać od Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

W szczególności, Administrator zbiera zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z:

 1. uczestnictwem przedszkolaka w konkursach;
 2. wykorzystaniem wizerunku przedszkolaka;
 3. uczestnictwem przedszkolaka w zawodach sportowych;
 4. uczestnictwem przedszkolaka w wycieczkach szkolnych;
 5. uczestnictwem przedszkolaka w zajęciach dodatkowych;
 6. dobrowolnym ubezpieczeniem przedszkolaka
 7. upoważnieniem osoby innej niż rodzic (opiekun prawny) do odbioru przedszkolaka ze szkoły;

W przypadku wyrażenia przez rodzica (opiekuna prawnego) zgody na przetwarzania danych, Administrator przetwarza te dane na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Okres przetwarzania danych uzależniony jest od celu w jakim Administrator zabrał dane
osobowe, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, nie później jednak niż do dnia cofnięcia zgody.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym
konsekwencją nie wyrażenia zgody jest brak możliwości uczestnictwa przedszkolaka
w wydarzeniach, w związku z którymi dane osobowe były zbierane lub brak możliwości
wykorzystania jego wizerunku.

 1. V.Administrator przetwarza również szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.

Administrator przetwarza szczególne kategoria danych osobowych np. dane dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia, to jest ze wzglądu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego. Szczególne kategorie danych zbierane są przykładowo w związku z uczestnictwem przedszkolaka
w zawodach sportowych lub wycieczkach.

Administrator przetwarza te dane na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody
rodzica (opiekuna prawnego) – np. w przypadku uczestnictwa przedszkolaka w zawodach sportowych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
, to jest z uwagi na to, że
przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze.

 1. VI.Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowym przedszkolaków i/lub rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaków w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 2. VII.Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Administrator zobowiązany jest do podania informacji dotyczących odbiorców lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.

Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia dane osobowe przedszkolaka/lub rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaka, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią[4].

Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

W związku z powyższym Administrator informuje o następujących kategoriach odbiorców:

 1. pielęgniarka albo higienistka szkolna, lekarza i lekarza dentysta, sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem
 2. placówki medyczne;
 3. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Administratora;
 4. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe;
 5. towarzystwa ubezpieczeniowe;
 6. podmioty świadczące usługi związane z wycieczkami szkolnymi („zielonymi szkołami) takie jak schroniska, hotele, organizatorzy wycieczek;
 7. inne placówki systemu oświaty, w zakresie w jakim dane mogą lub muszą być im
  przekazywane w związku z realizacją praw lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego;
 8. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować dane przedszkolaka i/lub dane osobowe rodziców
  (opiekunów prawnych) dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec
  Administratora

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych przedszkolaków i/lub rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaków do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

 1. VIII.Informacje o zamiarze zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Dane osobowe przedszkolaków i/lub rodziców (opiekunów prawnych) przedszkolaków nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 1. IX.Informacje o uprawnieniach.
  1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest
   nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać
   opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, które są
   nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po
   zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących
   danych.
  3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym
   zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych
   w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym
    Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
   2. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
    uzasadnione podstawy przetwarzania;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych,
o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający
   Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych
   osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie
   uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw
   Twojego sprzeciwu.
  5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich
   danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia.

W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

 1. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów
  ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 


[1]                      Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

[2]                      Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

[3]                      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

[4]                      Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą,
administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

indeks

Szczegółowa informacja dotyczącą przetwarzania[1] danych osobowych[2] uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów

 1. I.Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów jest Samorządowy Zespół Szkół nr 1im. A. Mickiewicza w Chełmku.

Dane kontaktowe Administratora:

Adres: 32-660 Chełmek, ul. Bolesława Chrobrego 9
Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 1. II.Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sławomira Bilińskiego.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy (668620696).

 1. III.Cele, kategorie, podstawy prawne oraz termin zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
  1. Administrator przetwarza dane osobowe ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia przede wszystkim w celach wynikających z realizacji obowiązku szkolnego. Dane osobowe ucznia są niezbędne do wystawienia świadectw, oceny jego wiedzy oraz umiejętności,
   przeprowadzenia obowiązkowych testów i egzaminów – w tym zewnętrznych (cele wychowawczo – dydaktyczne), prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji – w tym dziennika elektronicznego. Dane rodziców (prawnych opiekunów) są niezbędne do kontaktu z nimi.

Podanie danych o których mowa w przedmiotowym akapicie jest wymogiem ustawowym
i jesteś zobowiązany jako rodzic (opiekun prawny) do ich podania.

W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie i w celu określonym w ustawach (Rozporządzeniu[3]) nie jest on zobowiązany do uzyskania zgody rodziców
(opiekunów prawnych) ucznia, których to przedmiotowe dane dotyczą.

Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (realizacją zadań i obowiązków wynikających
z przepisów prawa oświatowego i systemu oświaty, kontakt z rodzicami – opiekunami prawnymi).

 1. W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia w innym celu niż określony w ustawie (Rozporządzeniu), wówczas
  zobowiązany jest do uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych). Przykładowo,
  obowiązujące przepisy prawa nie dają Administratorowi prawa do wykorzystywania danych ucznia (w tym jego wizerunku) w celu prezentowania działań szkoły, szczególnych osiągnięć ucznia (sportowych oraz edukacyjnych), jego działań na rzecz środowiska lokalnego, a także szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczącego udzielonych przez ciebie zgód na przetwarzanie danych osobowych możesz uzyskać od Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

W szczególności, Administrator zbiera zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z:

 1. uczestnictwem ucznia w konkursach i olimpiadach;
 2. wykorzystaniem wizerunku ucznia;
 3. uczestnictwem ucznia w zawodach sportowych;
 4. uczestnictwem ucznia w wycieczkach szkolnych, „zielonych szkołach”;
 5. uczestnictwem ucznia w zajęciach pozaszkolnych;
 6. dobrowolnym ubezpieczeniem ucznia;
 7. upoważnieniem osoby innej niż rodzic (opiekun prawny) do odbioru ucznia ze szkoły;

W przypadku wyrażenia przez rodzica (opiekuna prawnego) zgody na przetwarzania danych, Administrator przetwarza te dane na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Okres przetwarzania danych uzależniony jest od celu w jakim Administrator zabrał dane
osobowe, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, nie później jednak niż do dnia cofnięcia zgody.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym
konsekwencją nie wyrażenia zgody jest brak możliwości uczestnictwa ucznia
w wydarzeniach, w związku z którymi dane osobowe były zbierane lub brak możliwości
wykorzystania jego wizerunku.

 1. Administrator przetwarza również szczególne kategorie danych osobowych w Rozumieniu art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.

Administrator przetwarza szczególne kategoria danych osobowych np. dane dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia, to jest ze wzglądu na fakt,
iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego. Szczególne kategorie danych zbierane są przykładowo w związku z uczestnictwem ucznia w zawodach sportowych lub wycieczkach szkolnych.

Administrator przetwarza te dane na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody
rodzica (opiekuna prawnego) – np. w przypadku uczestnictwa ucznia w zawodach
sportowych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
, to jest z uwagi na to, że
przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 1. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowym uczniów i/lub rodziców (opiekunów prawnych) uczniów w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 2. IV.Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Administrator zobowiązany jest do podania informacji dotyczących odbiorców lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.

Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia dane osobowe ucznia/lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią[4].

Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

W związku z powyższym Administrator informuje o następujących kategoriach odbiorców:

 1. pielęgniarka albo higienistka szkolna, lekarza i lekarza dentysta, sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem
 2. placówki medyczne;
 3. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Administratora;
 4. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe;
 5. towarzystwa ubezpieczeniowe;
 6. podmioty świadczące usługi związane z wycieczkami szkolnymi („zielonymi szkołami) takie jak schroniska, hotele, organizatorzy wycieczek;
 7. inne placówki systemu oświaty, w zakresie w jakim dane mogą lub muszą być im
  przekazywane w związku z realizacją praw lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego;
 8. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować dane ucznia i/lub dane osobowe rodziców (opiekunów
  prawnych) dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Administratora

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych uczniów i/lub rodziców (opiekunów prawnych) uczniów do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

 1. V.Informacje o zamiarze zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Dane osobowe uczniów i/lub rodziców (opiekunów prawnych) uczniów nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 1. VI.Informacje o uprawnieniach.
  1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest
   nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać
   opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, które są
   nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
  3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
   z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych
   w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym
    Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
   2. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
    uzasadnione podstawy przetwarzania;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych,
o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający
   Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych
   osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie
   uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw
   Twojego sprzeciwu.
  5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich
   danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia.

W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

 1. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów
  ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest
  monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 


[1]                      Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

[2]                      Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

[3]                      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

[4]                      Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą,
administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 

 

Wrzesien 2020

Pn Wt Sr Cz Pt So N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Free business joomla templates