dzienniczek
SzkołaIndywidualizacja Nauczania/Projekt EFSREALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

 INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

GALERIA PROJEKTU

 

GRUDZIEŃ 2013

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

W grudniu zakończony został III etap projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych".

Uczniowie uczestniczyli w czterech rodzajach zajęć:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk artystycznych.

W roku szkolnym 2013/2014 zostało zrealizowanych 120 godzin zajęć, po 30 godzin na każdy rodzaj zajęć. Łącznie w I , II , III etapie projektu wsparciem zostało objętych 42 uczniów (21, dz, 21 chł). Jedna uczennica nie zakończyła udziału w projekcie z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Zakończyło udział w projekcie 41 uczniów (20 dz, 21 chł)

Na zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji prowadzone były ćwiczenia usprawniające technikę czytania i pisania oraz rozumienia tekstów. Szczególny nacisk położono na wykonywanie ćwiczeń ortograficznych. Dzieci ćwiczyły gramatykę języka polskiego, usprawniały sprawność manualną, grafomotoryczną, analizę wzrokowo-słuchową, a także uczestniczyły w wielu grach i zabawach dydaktycznych mających na celu niwelowanie dysfunkcji rozwojowych. Wykorzystane metody, formy oraz środki dydaktyczne były dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Na zajęciach wykorzystywano zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne: alfabet, nauka czytania, puzzle, a także pakiety multimedialne.

 • DSC_0332
 • DSC_0339
 • DSC_0340
 • DSC_0342
 • DSC_0343
 • DSC_0344
 • DSC_0346
 • DSC_0351


           Podczas zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dzieci doskonaliły czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki. Głównym celem było wspomaganie oraz rozwijanie logicznego myślenia. Poprzez indywidualne ćwiczenia wyrównywano braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, ułatwiano dziecku umiejętności matematyczne. Rozwijano spostrzegawczość, umiejętność segregowania i samokontroli. Wprowadzano atrakcyjne formy, metody pracy.

Na zajęciach panowała atmosfera bezpieczeństwa i życzliwości. Organizowano sytuacje sprzyjające przezwyciężaniu trudności w nauce. Indywidualnie dobierano środki i metody w zależności od potrzeb i możliwości dziecka (przechodzono od prostych zajęć do złożonych. Uczniowie byli zawsze chętni do pracy i podejmowania różnych działań. Z przyjemnością uczyli się poprzez zabawę.

 

 • DSC_0411
 • DSC_0415
 • DSC_0418
 • DSC_0420

Od września 2013r. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniu nauk artystycznych w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych" odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny. Ogólnie przeprowadzono 30 godzin zajęć, podczas których rozwijane były uzdolnienia i zainteresowania artystyczne dzieci oraz ich wrodzone możliwości twórcze w toku różnorodnych działań plastycznych. Uczniowie systematycznie nabywali wiadomości z zakresu sztuk plastycznych. Chociaż wiadomości te miały charakter teoretyczny, dzieci uzyskały je w działaniach praktycznych. Podczas zajęć wykorzystano różnorodne materiały plastyczne zakupione w ramach projektu. Dzięki tym materiałom zajęcia były atrakcyjne i urozmaicone. Uczniowie nauczyli się: dostrzegać piękno w otaczającym je świecie, posługiwać się plamą, linią, szeroką paletą barw, poznali i nazywali odcienie kolorów,
przedstawiali za pomocą działań plastycznych swoje doświadczenia o otaczającym świecie,
wyrażali swoje przeżycia w różnorodnych formach plastycznych, poznawali różnorodne techniki plastyczne oraz posługiwali się nimi w praktyce, sprawnie posługiwali się narzędziami i wykorzystywali materiały. Uświadomili sobie, że sukcesy odnosi się poprzez pracowitość. Uczyli się pracy w zespole. Niekiedy dzieci nie wierząc w swoje zdolności i umiejętności, bały się rozpocząć pracę i szybko się zniechęcały. Tak było przy orgiami modułowym. Dopiero po kilku próbach, sukienki aniołów zaczęły wychodzić. Dzięki takim problemom, dzieci zrozumiały, iż pracowitością, starannością i spokojem mogą osiągnąć sukces.

 • DSC_0111
 • DSC_0113
 • DSC_0124
 • DSC_0325
 • DSC_0326
 • DSC_0327
 • DSC_0329
 • DSC_0330

We wrześniu 2013 r. rozpoczęła zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, kolejna grupa dzieci tj. jedna dziewczynka z klasy drugiej, dwóch chłopców z klasy drugiej i jeden chłopiec klasy trzeciej. Zajęcia terapii logopedycznej odbywały się dwa razy w tygodniu i trwały godzinę zegarową czyli 60 minut( dwie godziny tygodniowo). Ogólnie przeprowadzono 30 godzin zajęć, na których dzieci poznawały rożne metody i sposoby poprawiania swojej wymowy. Spotkania indywidualne z rodzicami i dziećmi uświadamiające potrzebę i konieczność pracy nad usunięciem wad wymowy i doskonalenie prawidłowego wypowiadania głosek, sylab, wyrazów, zdań itd. pomogły podopiecznym osiągnąć sukcesy. Rodzice otrzymali wskazówki jak mają postępować, aby dziecko się nie stresowało i jak mają pomagać mu , żeby jego mowa była płynna.Wszystkie dzieci zrobiły znaczące postępy w rozwoju swojej mowy, każde na miarę swojego zaangażowania i wsparcia rodziców oraz logopedy.

 

WRZESIEŃ 2013

TRZECI ETAP PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 We wrześniu 2013 roku ruszył kolejny, ostatni już etap projektu. Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania w klasach I - III dokonał szczegółowej diagnozy potrzeb uczniów. Została przeprowadzona rekrutacja uczniów i uczennic zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.  W roku szkolnym 2013/2014 wsparciem zostało objętych 15 uczniów, 3 uczniów z klasy III kontynuuje zajęcia. Do końca grudnia 2013 roku zostanie zrealizowanych 120 godzin, po 30 godzin na każdy rodzaj zajęć.

Uczniowie zostali zakwalifikowani do udziału w czterech rodzajach zajęć:                                                                                      
       1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych
           ryzykiem dysleksji.
        2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
        3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
        4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, ze szczególnym  
          uwzględnieniem nauk artystycznych.

 • efs77
 • efs78
 • efs79
 • efs80
 • efs81
 • efs82
 • efs83
 • efs84
 • efs85
 • efs86
 • efs87
 • efs88
 • efs89
 • efs90
 • efs91
 • efs92
 • efs93
 • efs94
 • efs95
 • efs96
 

CZERWIEC 2013

ZAKOŃCZONY DRUGI ETAP REALIZACJI PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 • efs41
 • efs42
 • efs43
 • efs44
 • efs45
 • efs46
 • efs47
 • efs48
 • efs49
 • efs50
 • efs51
 • efs52

 • efs65
 • efs66
 • efs67
 • efs68
 • efs69
 • efs70
 • efs71
 • efs72
 • efs73
 • efs74
 • efs75
 • efs76

W czerwcu zakończony został kolejny II etap projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"

Uczniowie uczestniczyli w czterech rodzajach zajęć:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk artystycznych.

W roku szkolnym 2012/2013 zostało zrealizowanych 120 godzin zajęć, po 30 godzin na każdy rodzaj zajęć. Łącznie w I i II etapie projektu wsparciem zostało objętych 30 uczniów. 27 uczniów zakończyło udział w projekcie, natomiast 3 uczniów będzie kontynuowało zajęcia w nowym roku szkolnym.

Uczniowie bardzo chętnie uczęszczali na zajęcia i z dużym zaangażowaniem podejmowali zadania, które dostosowane były do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz edukacyjnych. W zajęciach wykorzystane zostały różnorodne  pomoce zakupione ze środków UE w ramach EFS. Atrakcyjne zajęcia artystyczne pozwoliły pobudzić kreatywność uczniów, rozwinąć ich zdolności artystyczne. Efektem tych zajęć są niezwykle pomysłowe i ciekawe prace plastyczne, które można oglądać w galerii projektu.

 

 • efs53
 • efs54
 • efs55
 • efs56
 • efs57
 • efs58
 • efs59
 • efs60
 • efs61
 • efs62
 • efs63
 • efs64

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z zajęć projektowych realizowanych w roku szkolnym 2012/2013.

 • efs29
 • efs30
 • efs31
 • efs32
 • efs33
 • efs34
 • efs35
 • efs36
 • efs37
 • efs38
 • efs39
 • efs40

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowany jest II etap projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych" Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla 17 uczniów z klas I - III szkoły podstawowej. Uczniowie uczestniczą w czterech rodzajach zajęć:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk artystycznych.

 • efs20
 • efs21
 • efs22
 • efs23
 • efs24
 • efs25
 • efs26
 • efs27
 • efs28

CZERWIEC 2012

ZAKOŃCZONY PIERWSZY ETAP REALIZACJI PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

    W czerwcu 2012r. zakończony został pierwszy etap realizacji projektu. Zrealizowanych zostało 30 godzin zajęć. W terminie od lutego do czerwca w zajęciach projektowych wzięło udział 22 uczniów. Dzieci uczestniczące w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć artystycznych poznały nowe techniki plastyczne m. in. origami płaskie i przestrzenne, quilling, decoupage. Szczególnym powodzeniem cieszyły się zajęcia z wykorzystaniem masy papierowej, łączenie kolorowych pomponów z innymi elementami dekoracyjnymi. Uczestnicy zajęć wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Muzeum Żup Krakowskich i zdobyli II i III nagrodę oraz wyróżnienie za pracę "Pisanka z jaja solnego". W międzyszkolnym konkursie origami płaskie i przestrzenne zorganizowanym w Świętoszówce zdobyli I nagrodę i wyróżnienie. Uczestnicy zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, oraz zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych mieli możliwość korzystania z nowo zakupionych programów komputerowych, gier dydaktycznych, tablic, pomocy edukacyjnych. Na zajęciach logopedycznych uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej ćwiczyli prawidłową wymowę. W czasie zajęć wykorzystywane były pomoce dydaktyczne tj. gry logopedyczne, plansze, programy komputerowe itp. Otrzymane pomoce wzbogaciły bazę dydaktyczną szkoły, uatrakcyjniły zajęcia edukacyjne dla dzieci łącząc naukę z zabawą.

 • efs11
 • efs12
 • efs13
 • efs14
 • efs15
 • efs16
 • efs17
 • efs18
 • efs19

LUTY 2012

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

        Gmina Chełmek przystąpiła do realizacji nowego projektu pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
        Okres realizacji projektu: od 1.01.2012r. do 31.12 2013 r.
        Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III szkół podstawowych, dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych W lutym 2012r. w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku uczniowie rozpoczęli zajęcia w czterech grupach projektowych:
        1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
        2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
        3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
        4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk artystycznych.

 • efs1
 • efs2
 • efs3
 • efs4
 • efs5
 • efs6
 • efs7
 • efs8
 • efs9
Wrzesien 2020

Pn Wt Sr Cz Pt So N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Free business joomla templates