dzienniczek
Szkoła

Luty 2018

 

 

przedszkole1Dyrekcja

Samorządowego Zespołu Szkół

nr 1 im. A. Mickiewicza

w Chełmku

 

ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Dzieci uczęszczające obecnie do przedszkola nie uczestniczą w rekrutacji, ich rodzice składają jedynie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w sekretariacie.

Od dnia 05.03.2018 r. w sekretariacie szkoły przy ul. B. Chrobrego 9 wydawane będą WNIOSKI O PRZYJĘCIE dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chełmku. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami

od 05.03.2018 r. - 23.03.2018 r.

od godz. 8:00 do godz. 15.00

Informację można uzyskać pod numerem tel. 33/ 846-11-04

Pliki do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie - Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

Oświadczenie - Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola - dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej.

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ

Z ZASADAMI NABORU, KRYTERIAMI ORAZ TERMINAMI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  (można pobrać)

Zasady naboru

do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chełmku

na rok szkolny 2018/2019

opracowano na podstawie ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 59)

Wszystkie dokumenty należy pobrać z przedszkola lub ze strony www.szkola1chelmek.pl

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie Deklarację na kolejny rok szkolny .

Deklaracje te należy złożyć w przedszkolu w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 2. Naborem na nowy rok szkolny objęte są:
  1. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2012, 2013,2014,2015)
  2. Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 3. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli. We wniosku, o przyjęcie do przedszkola, określa się kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

Kryteria naboru dzieci do przedszkoli

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Chełmek.

I etap rekrutacji

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa               w pkt. 7, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)   wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie(należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 

II etap rekrutacji

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone w Uchwale nr XXIV/246/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2 lutego 2017 r.
 1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do poświadczenia kryteriów
  kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecko                 6 letnie) zamieszkujący w obwodzie szkoły podstawowej danego zespołu 60 pkt. -
  Kandydat do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej danego zespołu 30 pkt.  -
  Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  25 pkt.
 1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
  Rodzeństwo kandydata jest już wychowankiem przedszkola lub uczęszcza do szkoły w danym zespole 20 pkt. Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola
 

Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty

Dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej

3 pkt. Oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu kandydata do przedszkola, decyduje data urodzenia dziecka tj. przyjmowane jest najstarsze dziecko.

 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Chełmek mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie naszej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z pkt. 7 - 10, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Chełmek przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Wytyczne pkt. 7-10 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych,

dołączone do wniosku

 

 1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów.

Kryteria i etapu:

 1. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 2.  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, ze zm.);

Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Kryteria iI etapu:

 1. 1)W celu potwierdzenia spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w drugim etapie postępowania, należy złożyć odpowiednie dokumenty. Składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  1. Oboje rodzice kandydata pracują– Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność i Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola– oświadczenie.
  1. Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola. Dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej – oświadczenie.

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola

W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek ustalono następujące terminy(Zarządzenie nr 0050.646.2018 Burmistrza Chełmka z dnia 31 stycznia 2018 r.):

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do

przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od     05.03.2018 r.

do     23.03.2018 r.

           do godz. 1500

od     14.05.2018r.

do     18.05.2018 r.

         do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola lub

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów

potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) (14 dni)

od     26.03.2018r.

do     12.04.2018 r.

od     21.05.2018r.

do     07.06.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów nie zakwalifikowanych

do 13.04.2018r.

do godz. 1500

do 8.06.2018r.

do godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego

Oświadczenia

od     16.04.2018 r.

do     20.04.2018 r.

         do godz. 1500

od     11.06.2018r.

do     12.06.2018 r.

         do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych

do 27.04.2018r.

     do godz. 1500

do 15.06.2018 r.

do godz. 1500

tryb odwoławczy

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

indeks

Poszukiwany Informatyk do Obsługi Informatycznej
w Samorzadowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
w Chełmku

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

networkde5hfxi2iy6r7spoigzzjkivnh6jc3sachvcdoaizecfr3dnitcq 0 0      administrowanie systemami informatycznymi,

      utrzymanie serwerów i infrastruktury ICT

      oraz opiekę nad sprzętem komputerowym

 

Opis stanowiska:

Zakres opieki informatycznej prowadzonej przez Zleceniobiorcę w ramach niniejszej umowy:

 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania;
 • Instalacja i aktualizacja programów komputerowych;
 • Modernizacja i rozbudowa systemów komputerowych;
 • Wykrywanie i usuwanie oprogramowania niszczącego;
 • Diagnozowanie i naprawa systemów komputerowych;
 • Proponowanie i kreowanie nowych rozwiązań technicznych;
 • Pomoc w zakresie obsługi systemów komputerowych;
 • Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, usuwanie awarii wywołanych użytkowaniem sprzętu (przez pracowników);
 • Przeprowadzanie napraw związanych z utrzymaniem w dobrym stanie technicznym urządzeń tj. komputery, drukarki komputerowe, skanery oraz inne wg potrzeb Zleceniodawcy;
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemach komputerowych oraz opracowanie i wdrożenie procedur wykonywania systematycznych kopii bezpieczeństwa;
 • Comiesięczne wizyty mające na celu działania prewencyjne oraz monitorowanie potencjalnych nieprawidłowości w pracy sprzętu i oprogramowania oraz usuwanie zaistniałych przestojów i awarii.
 • Kontrola i wdrażanie polityki bezpieczeństwa w zakresie systemów informatycznych.

Nasze wymagania:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe informatyczne
 • Doświadczenie w administrowaniu Systemów Informatycznych
 • Dyspozycyjności

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie

indeks

SUKCESY W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 Slajd1Slajd2

 

 

W XVII POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM  „TRADYCJE ŚWIĄTECZNE I mdkNOWOROCZNE. HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!”

uczniowie naszej szkoły uzyskali kategorii prace przestrzenne klasy   0-III

 • nagrodę Szymon Matyasik klasa I b
 • wyróżnienia:  Jonasz Florek klasa I b, Kacper Pisarek klasa I b, Nadia Wilczak klasa I b, Filip Pawełczyk klasa II a
 • kwalifikacje do wystawy:  Amelia Grun klasa I b, Klaudia Łyduch klasa I b, Milena Maca klasa I b. Opiekun Katarzyna Żołdak, Agata Juszyńska

 w kategorii prace płaskie: 

 • nagroda: Mikołaj Buliński klasa IV b, Milena Kysiak klasa IV a
 • kwalifikacja do wystawy: Julia OstrowskaOpiekun Agnieszka Mucha

 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku rozstrzygnął konkurs "BOŻE NARODZENIE 2017". Po otrzymaniu 82 prac plastycznych dnia 22 grudnia 2017roku,  jury postanowiła przyznać 10 równorzędnych nagród. Wśród laureatów są uczniowie naszej szkoły:

Monika Mąsior klasa I b
- Krystian Palian klasa VII b
- Maja Poznańska klasa V b
- Viktor Chmurski klasa VI a
- Kacper Gondzik klasa VI a

 

 stypendia

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus przyznał stypendia artystyczne na 2018 rok dla uzdolnionych uczniów ze szkół gminy Chełmek. Z naszej szkoły stypendia otrzymali:  Klaudia Helbin, Antoni Fąfara, Antonina Syska, Pola Syska, Patrycja Kuligowska i Michał Konik .

 Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

indeks

 • Spółdzielnia Uczniowska wspiera działalność szkolnej biblioteki

Od wielu lat Spółdzielnia Uczniowska współpracuje z biblioteką szkolną. Rokrocznie uczniowie ksiazki 2naszej szkoły wyjeżdżają na targi książki, których wyjazd jest dofinansowany z funduszy SU. W jednym z ostatnich przedsięwzięć była bardzo pomocna inicjatywa w formie zakupienia książek, które zostały przeznaczone na nagrody dla uczniów biorących udział w różnych szkolnych konkursach. Dziękujemy za dotychczasową pomoc i liczymy na dalszą współpracę.

 

indeks

 • Tłusty czwartek

p1p3     p2

 

Tłusty czwartek to najsłodszy dzień w roku, który rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. 
Tradycja mówi, że tego dnia każdy z nas powinien zjeść przynajmniej jednego pączka.
Nic zatem dziwnego, że 
przepyszne pączki zakupione przez rodziców pojawiły się tego dnia w klasach, ku uciesze dzieci.

 

indeks

 

1a      1ab      1abc

Zajęcia z MDK

w Okresie Ferii Zimowych

38Z PLASTYKI (otwarte)

Odbywać Się Będą

W PONIEDZIAŁKI

godz. 10:00- 11:30 w sali 20

12.02.2018r. i 19.02.2018r.

GRY LOGICZNE

Odbywać Się Będą

WE WTORKI

godz. 13:45- 15:15

13.02.2018r. i 20.02.2018r.

indeks

Zajęcia z Gitary1440929rx5sdtey9q

w Okresie Ferii Zimowych

Odbywać się Będą  w Piątek      

I GRUPA- godz. 11:00- 12:30

II GRUPA- godz. 12:35- 14:00

indeks

Styczeń 2018

 

 

 •  Drugoklasiści lepią bałwana

Dnia 5 lutego klasa 2 a w ramach wychowania fizycznego zorganizowała zajęcia na śniegu. Dzieci zdj 12miały najlepszą gimnastykę podczas lepienia bałwana. Tradycyjny bałwan składał się z trzech kul. Miał oczy, usta i guziki z węgielków, nos z dorodnej marchewki, piękną miotłę wykonana przez naszego konserwatora pana Jurka i kapelusz na głowie. Aby bałwanowi nie było smutno, dzieci dolepiły mu towarzystwo.  Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do szkoły.Galeria

indeks

 

ball  bal  ball

Gif de carnaval 27W poniedziałek 29 stycznia 2018r. w naszej placówce było karnawałowo, wesoło i głośno. Najpierw , na balu przebierańców bawili się z wodzirejem najmłodsi.Rodzice przedszkolaków zadbali o piękne przebrania a wodzirej i nauczyciele o fajną zabawę. Później bawiły się także w efektownych przebraniach klasy I-III szkoły podstawowej. Było wiele tańców i zabaw integracyjnych. Klasy starsze czyli od IV do VII itumblr o1flnlHD3D1r60r8vo1 400tenor1 klasy gimnazjalne tańczyły przy muzyce przygotowanej przez DJ-a. Nie zabrakło najmodniejszych hitów muzycznych, konkursów i wspólnych zabaw. Rada Rodziców zadbała o soczki i pączusie dla wszystkich uczestników zabawy Galeria.Galeria 1

B YŁA   S UPE R   Z A BAW A ! ! !

 

indeks

 • Ważna rocznica

Uroczysty apel z okazji 73 rocznicy wyzwolenia Chełmka wyzwolenie

 

indeks

zaprosz

slajd 2

slajd 1

 • indeksSpotkajmy się w bibliotece

Pod takim hasłem odbyło się tegoroczne Pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej. zdj 41Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz ustawicznego rozwijania umiejętności czytania. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzecznie obejrzeli piękną sceniczną interpretację wierszy Jana Brzechwy przygotowaną przez uczniów z klasy trzeciej. Uczniowie dowiedzieli się jak należy dbać o książki i czego nie wolno robić podczas czytania. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i kolorowe zakładki wykonane przez swoich kolegów i koleżanki z klasy trzeciej. Po tak uroczystym wprowadzeniu nowi czytelnicy zagościli w bibliotece i wypożyczyli pierwszą książkę. Galeria

indeks

 

„Jasełkowanie dla Ali”

dziekujemyaliW piątek 19 stycznia 2018r.w sali kinowej MOKSiR w Chełmku odbyła się akcja charytatywna na rzecz chorej Alicji Majkut z Bierunia. Organizatorem tej imprezy był Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku, Fundacja ”Iskierka” z Chorzowa i MOKSiR w Chełmku. Na scenie wystąpili: gitarzyści uczęszczający na zajęcia MDK Oświęcim , taniec „Śnieżynek” zatańczyły dziewczynki z klas trzecich, „Jasełka” zagrały przedszkolaki, a kolędy zaśpiewał chórek szkolny. Gimnazjaliści przygotowali projekcję tekstów tradycyjnych kolęd polskich, aby wszyscy zebrani mogli wspólnie kolędować. Wolontariusze projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” obdarowali uczestników akcji aniołami wykonanymi przez uczniów naszej szkoły, a najmłodsi wrócili do domów z balonikami. Akcja miała na celu zebranie pieniędzy na zagraniczną operację chorej Alicji. Hojność darczyńców pozwoliła zebrać sumę 4 064,69 złotych.

Wszystkim zaangażowanym w akcję i darczyńcom serdecznie dziękujemy.                                      

 

indeks

ANOLYali 

         Zobacz fotorelację:   fotojaselka

indeks

 • Anioły dla Ali

 Podczas Jasełek w wykonaniu przedszkolaków z naszej placówki, które odbędą się w MOKSiRzdj 01 w Chelmku w dniu 19 stycznia, będzie można przekazać darowiznę i otrzymać w podarunku anioły wykonane przez naszych uczniów. Darowizna zostanie przeznaczona na operację dla chorej dziewczynki. Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej akcji.Galeria

indeks

 

 stypendia

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus przyznał stypendia artystyczne na 2018 rok dla uzdolnionychstyp uczniów ze szkół gminy Chełmek. Z naszej szkoły stypendia otrzymali:  Klaudia Helbin, Antoni Fąfara, Antonina Syska, Pola Syska, Patrycja Kuligowska i Michał Konik .

Stypendystom serdecznie gratulujemy!

indeks 

 • Wyniki konkursów plastycznych

W XVII POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM  „TRADYCJE ŚWIĄTECZNE I mdkNOWOROCZNE. HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!”

uczniowie naszej szkoły uzyskali w kategorii prace przestrzenne klasy 0-III

 • nagrodę Szymon Matyasik klasa I b
 • wyróżnienia:  Jonasz Florek klasa I b, Kacper Pisarek klasa I b, Nadia Wilczak klasa I b, Filip Pawełczyk klasa II a
 • kwalifikacje do wystawy:  Amelia Grun klasa I b, Klaudia Łyduch klasa I b, Milena Maca klasa I b. Opiekun Katarzyna Żołdak, Agata Juszyńska

 w kategorii prace płaskie: 

 • nagroda: Mikołaj Buliński klasa IV b, Milena Kysiak klasa IV a
 • kwalifikacja do wystawy: Julia Ostrowska. Opiekun Agnieszka Mucha

 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku rozstrzygnął konkurs "BOŻE NARODZENIE 2017". Po otrzymaniu 82 prac plastycznych dnia 22 grudnia 2017roku,  jury postanowiła przyznać 10 równorzędnych nagród. Wśród laureatów są uczniowie naszej szkoły:

- Monika Mąsior klasa I b
- Krystian Palian klasa VII b
- Maja Poznańska klasa V b
- Viktor Chmurski klasa VI a
- Kacper Gondzik klasa VI a

GRATULUJEMY!!!

indeks

pomagamy

dlaALI

 

indeks

 • Mamy nowe książki

ksiazkiksiazki 1

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe książki. Wśród nich lektury zgodne z nową podstawą programową  oraz bogato ilustrowana seria „Ale historia…” Mieszko, ty wikingu”, „Zygmuncie i kto tu rządzi”, „Jadwiga kontra Jagiełło”,  „Kazimierzu, skąd ta forsa” w której z humorem przekazywane są  fakty historyczne i ciekawostki. Zapraszamy, odwiedź bibliotekę!

indeks

 

 • Program „EuroWeek – Szkoła Liderów”

12

9 stycznia w naszej szkole gościli nauczyciele języka angielskiego z programu „EuroWeek – Szkoła Liderów”, China z Filipin oraz Daniel z Peru. China i Daniel spotkali się z uczniami klasy VII szkoły podstawowej oraz II gimnazjum. Pokazali jak można uczyć się języków obcych poprzez zabawę. W krótkich prezentacjach przedstawili kulturę, zwyczaje i historię swoich niezwykłych krajów. Daniel opowiedział w jaki sposób znajomość języka angielskiego pozwoliła mu się otworzyć na inne kultury oraz zrozumieć i zaakceptować ludzi. Uczniowie zadawali gościom pytania w języku angielskim. Spotkanie było świetną okazją na kontakt z żywym językiem oraz sprawdzianem naszych kompetencji i umiejętności językowych.

indeks

 

 ball  bal  ball

29 styczenia 2018 r.

/poniedziałek/

 bp

Gif de carnaval 27900 – 1100   Przedszkole

1100 – 1300 kl. I – III SP

 

bp1

 tenor11400 – 1600  kl.4a,4b,4c,

               5a,5b SP

 

tumblr o1flnlHD3D1r60r8vo1 4001600 – 1800 kl.6,7a,7b SP
           oraz kl.2a,3a Gimnazjum

impreza

Z Wodzirejem
FOTO-GAMY

indeks

 sukcesy2

Slajd2 b

Slajd4 d

Slajd3 c

Slajd1 a

indeks

informacja

Szanowni Rodzice informujemy że od 2 stycznia 2018  r.

nastąpiła zmiana e-dziennika:

stary Wolters Kluwer na nowy Librus.

Równocześnie informujemy, że z przyczyn technicznych e-dziennik nie będzie działał

w pierwszym tygodniu stycznia.

 
Za wszelkie niedogodności przepraszamy

i prosimy o cierpliwość.

 

indeks

 uwaga1

ZMIANA    RACHUNKU    BANKOWEGO   SZKOŁY!!!

Z dniem 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywał nowy rachunek bankowy, na który należy wpłacać należności za: śniadania, obiady, herbatę, przedszkole oraz duplikaty legitymacji.

Nowy nr rachunku bankowego:

pko bank polski 2014

 

PKO BP 78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

 

 

indeks

Grudzień

 

w 3

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy z okazji zbliżających się         Świąt Bożego Narodzenia wspomogli potrzebujących przynosząc słodycze, zabawki, książki oraz inne potrzebne rzeczy.

Dyrektor szkoły

Lucyna Kuligowska 

indeks

Drodzy Uczniowie i Rodzice

życzenia świąteczne

 życzą

Dyrektor Szkoły

i Grono Pedagogiczne

indeks

 • JASEŁKA

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich zdj 32jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami.

W świąteczną atmosferę wprowadzili nas uczniowie klasy VII, przypominając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, trzech króli, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Do wspólnego kolędowania włączyli się uczniowie i nauczyciele.

Na zakończenie Pani dyrektor złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Galeria

indeks

 • PIERNICZKI DLA MIŁOSZA
Uczniowie klas VII oraz  IVc wzięli udział w spotkaniu integracyjnym w Cafe Ptyś. W świątecznej zdj 07atmosferze dekorowali pierniczki pod czujnym okiem instruktorki. Miło spędzili czas i dodatkowo wsparli akcję charytatywną, przekazując część pieniędzy na pomoc dla chorego Miłosza. Galeria 
 
 
 

indeks

 • OTWARTE DRZWI DO KULTURY
Uczniowie klas piątych oraz siódmych uczestniczyli w projekcie „Otwarte drzwi do Kultury”, kultorganizowanym przez Fundację Legalna Kultura w MOKSiR w Chełmku. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy na temat korzystania z legalnych zasobów w Internecie oraz zagadnień ochrony własności intelektualnej i edukacji filmowej. 
 indeks
 • DRUGOKLASIŚCI W KLOCKOLANDZIE

19 grudnia uczniowie klasy 2a odwiedzili Centrum Nauki i Zabawy "Klockoland" w Krakowie. zdj 16Dzieci pod opieką wykwalifikowanych animatorów sterowały interaktywnymi robotami Lego Technic, budowały z klocków ozdoby bożonarodzeniowe, pisały list do św. Mikołaja. Wszyscy świetnie się bawili i w doskonałych nastrojach wrócili do domu. Galeria

indeks

 • BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ

20 grudnia w naszej szkole odbyła się prelekcja dotycząca zagrożeń związanych z okresem strazzimowym. Placówkę odwiedził przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Zaproszony gość omówił zasady postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Pogadanka dotyczyła m.in.: ulatniającego się tlenku węgla, poruszania się po drogach w porze nocnej, zakazu wchodzenia na zamarznięte akweny wodne oraz zasad reagowania na wypadek pożaru.

 

indeks

 • KONKURS MIKOŁAJEK

Z okazji mikołajek uczniowie klas czwartych i piątych rywalizowali między sobą  w konkursie z zdj 10lektury „Mikołajek” autorstwa Sempe i Gościnny. Wykazali się znajomością treści książki, wiedzą polonistyczną oraz zdolnościami interpretacji fragmentów tekstu literackiego. Każda klasa otrzymała dyplom udziału w konkursie, a uczniowie  pamiątkową zakładkę do książek. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy. Galeria

 

indeks

 uwaga1

 

ZMIANA    RACHUNKU    BANKOWEGO   SZKOŁY!!!

Z dniem 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywał nowy rachunek bankowy, na który należy wpłacać należności za: śniadania, obiady, herbatę, przedszkole oraz duplikaty legitymacji.

Nowy nr rachunku bankowego:

pko bank polski 2014

 

PKO BP 78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

 

Do dnia 31.12.2017 roku obowiązuje jeszcze poprzedni rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym.

indeks

pamiętamy

indeks

 • ODBLASKOWY SUKCES NASZEJ SZKOŁY
 
Znamy juz wyniki VIII edyscji Małopolskiego Konkursu "ODBLASKOWA SZKOŁA" 
Do konkursu zgłosiły się 343 szkoły podstawowe. Na podstawie przesłanych sprawozdań zdj 50ocenie poddano 283 szkoły podstawowe. Na podstawie analizy sprawozdań uczestników konkursu Zespół Jury (składający się z przedstawicieli: Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego),  w oparciu o zapisy w Regulaminie VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” postanowił przyznać naszej szkole 32 miejsce w Konkursie. 
Jest to jak dotąd najwyższa lokata, na jakiej uplasowała się nasza szkoła. Zdobyliśmy 1068 punktów za wszystkie inicjatywy, które podjęliśmy. Przypomnijmy, iż celem tego Konkursu było:
- zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Ponadto celem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. 
Dzięki przystąpieniu do tej akcji mieliśmy możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten szczytny projekt, zwłaszcza sponsorom odblaskowych gadżetów i kamizelek, nauczycielom i uczniom, oraz naszym chełmeckim policjantom, którzy zawsze służyli pomocą.
 Koordynatorki konkursu
Agata Juszyńska
Katarzyna Żołdak

indeks

 • SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARCINEM KOZIOŁEM
Dnia 7 grudnia  uczniowie naszej szkoły  uczestniczyli w spotkaniu  z autorem  książek dla dzieci i zdj 02młodzieży, Marcinem Koziołem.
Podczas dwóch spotkań pisarz  zaprezentował swoje  nowe książki. Uczniom klas 4-6 szkoły podstawowej opowiedział o przygodowej i pełnej zwrotów akcji  książce „Skrzynia Władcy Piorunów” z cyklu „Detektywi na kółkach”. Pełna szyfrów i zagadek,  zarazem świetnie napisana biografia wielkiego wynalazcy Nikoli Tesli, zaspokaja apetyt na przygodę każdego nastolatka, a przy tym – dzięki wprowadzeniu niepełnosprawnej bohaterki  –  przełamuje stereotyp osoby z dysfunkcjami. 
 Dzieci z klas 1-3 zapoznał z przesympatyczną postacią Wombata Maksymiliana. Marcin Kozioł, autor książki „Wombat Maksymilian i Królestwo Grzmiącego Smoka” zaprezentował najmłodszym fragmenty swojego przewodnika. Uchylił rąbka tajemnicy o niesamowitych przygodach głównego bohatera i wspólnie z widownią odkrywał szyfry i tajne kody.
Po każdym ze spotkań był czas na zadawanie pytań i zakup książek wraz z osobistą dedykacją od autora.
Mamy nadzieję, że wszystkie książki pana Marcina podbiją serca młodych czytelników i rozbudzą w nich pasję do nauki, a przede wszystkim do czytania. Galeria

indeks

 • BICIE REKORDU GUINNESSA W CZYTANIU INWOKACJI

Dnia 6 grudnia o godz. 1100 nasza szkoła wzięła udział w biciu Rekordu Guinnessa w głośnym czytaniu „Inwokacji” Adama Mickiewicza. Całą akcję poprzedziła prezentacja  multimedialna na temat życia i twórczości naszego wieszcza narodowego, którą z zaciekawieniem obejrzały klasy szóste
 i siódme szkoły podstawowej oraz  klasy gimnazjalne . Głównym celem spotkania było wysłuchanie wzorcowej recytacji fragmentów „Pana Tadeusza” oraz wspólne przeczytanie „Inwokacji” Adama Mickiewicza.
Wydarzenie to było udziałem naszej placówki  w akcji Szkoły Podstawowej w Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii, która w tym roku obchodzi jubileusz 90 lat istnienia.Mamy nadzieję, że nasza szkoła  i nasi uczniowie  przyczynili się do pobicia zeszłorocznego rekordu.  Wszyscy trzymamy kciuki!

indeks

 • SKARPETKOWE BAŁWANKI W KLASIE DRUGIEJ

Uczniowie klasy drugiej przekonali się, że skarpety nie są tylko elementem garderoby. Wystarczyzdj 16 prosty pomysł, różne materiały dostępne w każdym domu i troszkę wyobraźni. I nawet ten, kto do tego typu robótek ma dwie lewe ręce, bez trudu poradzi sobie ze zrobieniem skarpetkowego bałwanka.Galeria  

 

 

 

indeks

 

ozdoba mikolaj 2napismikolaj

Dzisiaj wielu Mikołajów odwiedziło naszych przedszkolakówi uczniów rozdając słodkości I prezenty.

Moto Mikołaje ze Stowarzyszenia FREE Oświęcim zrobiło nam miłą niespodziankę goszcząc w naszej placówce .Galeria

                                                                 przyciskDziękujemy!

DSC 0234 Kopiowanie

 

Rada Rodziców osłodziła nam obchody Mikołaja zapewniając dla przedszkolaków I uczniów pyszne cukierki. W rolę “ Mikołaja” wcielił się Samorząd Uczniowski.

Na koniec odwiedził nas prawdziwy Św. Mikołaj biskup z prezentami dla uczniów klasy VI i cukierkami dla nauczycieli i pracowników administracji. przyc

 

indeks 

 • TURNIEJ "GRAMY W RĘCZNĄ"

W dniu 03.12.2017 odbył się festyn w ramach programu "Gramy w ręczną", połączony z zdj 19integracją rodzinną i aktywnością sportową dzieci. W imprezie wzięły udział uczniowie klas III i IV SP z Chełmka, Libiąża i Chrzanowa. Wspólna zabawa rozpoczęła się rozgrzewką, potem były zabawy ogólnorozwojowe i wreszcie upragniona gra w piłkę ręczną. Nie zabrakło także poczęstunku i słodkich upominków od św. Mikołaja. Podopieczni p. Ewy Patyk wykazali się ogromnym zaangażowaniem bardzo dobrze się przy tym bawiąc.  Dziękujemy organizatorom: Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu oraz wszystkim trenerom za wspaniałą zabawę.Galeria

indeks

Listopad

 

uwaga

wesz1

 

wesz   Head louse egg 2

wesz     gnida

wesz2

Przeczytaj!

Co to jest wszawica?

Objawy wszawicy.

Jak zapobiegać wszawicy?

Wykrywanie wszy KROK po KROKU.

indeks

 • ZBIÓRKA KARMY DLA SCHRONISKA

zwierzzwierz1

W naszej szkole została zorganizowana zbiórka karmy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku oraz wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w zbiórce karmy. Została zebrana karma w postaci puszek, a także rzeczy do ocieplania kojców. Dziękujemy za udział w akcji.


indeks

 • ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

24  listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Święto misia zostało ustanowione  pluszowe misiew 2002 roku, dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki. Nasza szkoła postanowiła uczcić kolejną rocznicę urodzin Pluszowego Misia. Tego dnia najmłodsi uczniowie przynieśli do szkoły swoje misie. Podczas wspólnego świętowania dzieci poznały historię Pluszowego Misia, oglądały prezentację multimedialną o życiu niedźwiedzi, a także poznały losy bohaterskiego niedźwiedzia Wojtka, który towarzyszył żołnierzom podczas walk II wojny światowej.  Dzień misia w naszej szkole był nie tylko wspaniałą zabawą, ale także doskonałą lekcją historii i przyrody. I choć święto trwało krótko, dało niepowtarzalną okazję do połączenia zabawy i nauki. Galeria

indeks

 • WARSZTATY Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Podczas zajęć z zakresu pierwszej pomocy dzieci z klas pierwszych uczyły się prawidłowego wezwania pomocy zdj 03oraz najprostszych czynności przy osobie poszkodowanej. Dzieci brały czynny udział w zajęciach ćwicząc na fantomie oraz układanie poszkodowanego w pozycji bocznej. Galeria

 

 

 

 

indeks

 

 zaprosz

zebrrodz20.11.2017Poniedziałek

16.00     –   4a, 4b, 4c, 6a

17.00     –   1b, 2a, 3a, 5a, 5b

18.00     –   1a, 3b, 7a, 7b, 

                    2ga, 3ga

 

indeks

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI

foto mikolaj

indeks

 • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto państwowe, obchodzone co roku 11 listopada, "dla zdj 01upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego."  1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. 

10 listopada w naszej szkole uroczyście świętowaliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji odbyła się akademia, podczas której uczniowie zaprezentowali  wiersze oraz pieśni tematycznie związane z tym świętem. Galeria

indeks

 • KONKURS PLASTYCZNY "POLSKA MOJA OJCZYZNA"

W przed dzień Święta Niepodległości uczniowie klas I -III szkoły podstawowej mieli okazję zobaczyć wzdj 03 bibliotece szkolnej wystawę książek o Polsce, a także prezentację multimedialną
pt. Moja Ojczyzna, po której wykonali prace plastyczne przedstawiające piękne, polskie krajobrazy.  Spośród ponad 80 prac wyróżniono 23 prace, które można było podziwiać na szkolnej wystawie. 

Wyróżnienia otrzymali: Klaudia Łyduch, Bartosz Brzezina, Nadia Wilczak, Michalina Bożek, Katarzyna Sitek, Martyna Mleczek, Martyna Krzykała, Karol Kowalczyk, Maciej Omyła, Dawid Brzóska, Wiktor Dusza, Przemysław Karoń, Filip Ogiegło, Anna Trybuś, Milena Madej, Marysia Raczek, Milena Maca, Karolina Kulawik, Zuzanna Grygiel, Oliwia Wardzińska, Oliwia Mrowiec, Weronika Hojka, Sebastian Mucha.

Młodym artystom gratulujemy wspaniałych pomysłów i pięknych rysunków!

indeks

 • KONKURS RECYTATORSKI "STROFY O OJCZYŹNIE"

10 listopada odbyła się w naszej szkole kolejna już edycja konkursu recytatorskiego „Strofy ozdj 38 Ojczyźnie". Celem konkursu było krzewienie patriotyzmu, upowszechnienie kultury narodowej oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

 I miejsce w konkursie zajęła uczennica kl. Vb Karolina Szmigiel,

 II miejsce Patrycja Kuligowska kl. IVc ,

III miejsce Michalina Figa kl. IV c oraz Alicja Suska kl. Vb, i Kacper Piegzik kl. VIa.

Wyróżnienia otrzymali : Wiktoria Szostek kl. IVb, Adrianna Zembaty kl. IVa, Zofia Urzędowska kl. IVb, Karol Stupak kl. VIa, Zuzanna Korczewska kl. Va, Milena Kysiak kl. IVa.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

indeks

 • DORADZTWO ZAWODOWE

dordor 1

 Klasę trzecią gimnazjum odwiedził ratownik medyczny, Pan Bartłomiej Łysek. Przedstawił zaciekawionym uczniom wiele informacji  na temat wykonywanego zawodu oraz pomocy niesionej ludziom w sytuacji zagrożenia zdrowia 
i życia. Wspominał akcje, które sam przeprowadził, te, w których ratował życie innych. Opowiadał o pracy w Danii i swoich interesujących podróżach. Pan Łysek porównał również wyposażenie medyczne karetek pogotowia ratunkowego w Polsce do tych w Danii, gdzie mieszka i pracuje. 
Spotkanie to uznaliśmy za interesujące. Być może ktoś z nas zapragnie zostać, tak jak nasz gość, ratownikiem medycznym. 

indeks

 • BEPIECZNY PUCHATEK

W ramach programu "Klub Bezpiecznego Puchatka" w  klasach pierwszych odbyły się zajęcia, na puchatek 17których omówiono szczegółowo zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie pracowanli w oparciu o otrzymane materiały edukacyjne. Wypowiadali się na temat bezpiecznego zachowania na drodze, wymieniali znaki drogowe, kolorowali sygnalizację świetlną oraz uczyli sie o pierwszej pomocy. Książeczki i zawarte w nich treści pomogły w utrwaleniu wiedzy o bezpieczeństwie.

indeks

 • PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH

Dnia 2 listopada Samorząd Uczniowski wraz z klasą 3ga zapalili znicze na grobie S. Bernacika: cmentfundatora boiska szkolnego. Chwilą ciszy i modlitwą upamiętnili tych, którzy odeszli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

indeks

Październik 2017

 

KONKURS "ODBLASKOWA SZKOŁA" - VIII EDYCJA

Nasza placówka w tym roku szkolnym kolejny raz wzięłą udział w konkursie plakat odbl 17„Odblaskowa szkoła”. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych.

Organizatorami konkursu są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie,  Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiegozobacz

 • OBLASKOWY FINAŁ

W dniu 31 października na terenie naszej szkoły odbyło się uroczyste podsumowanie akcji zdj 09"Odblaskowa szkoła”. Uczniowie zaprezentowali dumnie swoje „odblaski” podczas uroczystości na sali gimnastycznej. Biorąc udział w przedstawieniu, recytując wiersze oraz śpiewając piosenki o zasadach ruchu drogowego, podkreślili, że są świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami dróg.Galeria

Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Chełmku, P.P.H.U Stanform, P.P. H. Krawczyk Marek, SZAN Materiały Budowlane oraz Rady Rodziców SZS nr 1 w Chełmku wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali wyposażeni w różne gadżety odblaskowe,  otrzymali piękne kamizelki, zawieszki i opaski.

Wszystkie działania podjęte przez szkołę na pewno zwiększyły świadomość uczniów jako jednych z wielu uczestników ruchu drogowego, co powinno przełożyć się na ich bezpieczeństwo na drogach. Więcej podjętych działań w ramach konkursu "Odblaskowa szkoła" znajduje sie w zakładce "KONKURS "ODBLASKOWA SZKOŁA"

zdj 49

indeks

 • KONKURS CZYTELNICZY ROZSTRZYGNIĘTY
Spotkanie z Justyną Bednarek autorką książki „Niesamowite przygody Dziesięciu Skarpetek  konkurs b          ( czterech prawych i sześciu lewych)” zainspirowało uczniów do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym  zorganizowanym przez bibliotekę szkolną. Bardzo dobrą znajomością lektury wykazali się uczniowie z klas II-III : Piotr Tyrna, Bartosz Szyjka, Bartosz Brzezina i Nikola Bereżańska I miejsce  w konkursie, miejsce II Kasia Sitek, Wojciech Pawela, Szymon Gondzik i miejsce III- Martyna Mleczek.
Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!

 indeks

 

 • 21 MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI

Jak co roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w wielkim wydarzeniu, jakim były zdj 06
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Hasłem tegorocznej edycji ,  były słowa portugalskiego pisarza Fernando Pessoi  „Czytam i staję się wolny”
.Święto literatury było okazją
do spotkania w jednym miejscu wielu wydawców, pisarzy, poetów, publicystów .
Uczniowie zapoznali się z nowościami na rynku wydawniczym, mogli pooglądać różne piękne wydania, poczytać, zakupić wybrane przez siebie książki.  Dużo atrakcyjnych wydarzeń, niepowtarzalny klimat sprawił, że z pewnością wybierzemy się tam za rok! Galeria

indeks

 •  KANAPKOWE PYSZNOŚCI

W ramach Programu Promocja Zdrowia - "Racjonalne Odżywianie się" - klasy 1 a i 1 b wykonywały zdj 18kolorowe kanapki, na których znalazły się oprócz wędlin, warzywa, ktore mają bardzo dużo witamin i są bardzo zdrowe dla młodego organizmu. Dzieci zwracały uwagę na estetykę wykonania kanapek, sposobu podania i wykonania.              Galeria kl 1a.Galeria kl 1 b

indeks

 •  PROMOCJA ZDROWIA

16 października kl Ia uczestniczyła w zajęciach Programu Promocji Zdrowia "Nie pal przy mnie proszę". zdj 11Dzieci wypowiadały się na temat powietrza wolnego od dymu nikotynowego, oglądały prezentacje multimedialną oraz wykonywały prace plastyczne. Podczas zajęć towarzyszyła im "Wiewiórka Wiki". Wspólnie z wiewiórką układały puzzle oraz kolorowały rysunki. Galeria

 

indeks

 • PODZIĘKOWANIA DLA NAUCZYCIELI

"Trudno znależć słowa, które byłyby dość piękne, aby podziękowac Wam, Drodzy Nauczyciele, za zdj 01pracę, poświęcenie serce, ale przede wszystkim za najpiękniejszy dar, za wiedzę”. Tymi słowami uczniowie naszej szkoły rozpoczęli uroczystą akademię z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Do podziękowań i życzeń  dołączyli wiersze, piosenki oraz tańce w wykonaniu  klas II, III i IV . Program artystyczny dopełnił występ szkolnego zespołu Djamba oraz utwór instrumentalny na rurkach. Na koniec wszyscy uczniowie, przy  akompaniamencie gitarowym, odśpiewali „Sto lat” i złożyli najszczersze życzenia wszystkim nauczycielom  i pracownikom szkoły. Galeria

indeks

Budżet Obywatelski 2018 -

informacje na temat głosowania

W dniach od 5 do 13 października 2017 r. z wyłączeniem soboty i niedzieli (7 i 8 października 2017 r.). mieszkańcy "Stare Miasto" będą mogli zagłosować za wybranym zadaniem, zgłoszonym do budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Głosować może każdy mieszkaniec danej jednostki pomocniczej, który w dniu głosowania ukończył 16 rok życia. Głosowanie odbywa się za pomocą przygotowanych kart do głosowania. Aby głos był ważny należy wybrać jednozadanie z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania w ramach swojej jednostki pomocniczej, na terenie której jest się zamieszkałym. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X”w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby głosującej, a także podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia.

Glosuj

placzabaw1Gdzie Głosować:

Urząd Miasta:

od 5 do 13 października 2017 r.

poniedziałek    7.30 – 15.30
wtorek          7.30 – 15.30
środa           7.30 – 15.30
czwartek       7.30 – 16.00
piątek           7.30 – 15.00

       

„Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1

w Chełmku”.

Zadanie polega na zakupie imontażu trzech urządzeń:

Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania określony został na kwotę 33.000,00 zł.

indeks

1

https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/4519

herb wzorowa łazienka podglad bez1 tła glosy    domestoslogo

 https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/4519

2

indeks

Strona 1 z 11

Luty 2018

Pn Wt Sr Cz Pt So N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Free business joomla templates